انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ���� ������������
تعداد عنوان ها: 1
مدل‌های لجن فعال 4015 Activated Sludge Models; ASM1, ASM2, ASM2d, ASM3
مجنز هنز ؛ ویلی گوجر ؛ تاکاشی مینو ؛ مارک ون لوسدرچ ؛ دکتر محمدحسین صراف‌زاده؛ حسین پورهمتی
270,000