انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������������� ������
تعداد عنوان ها: 1
موجک ها باکاربرد در ژئودزی و ژئودینامیک 2991
ولفگانگ کلر؛ دکتر عبدالرضا صفری، محمدعلی شریفی؛ دکتر عبدالرضا صفری؛ دکتر محمدعلی شریفی
57,000