انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� �������� ����������������
تعداد عنوان ها: 6
حرفه مهندسی 2984
دکتر حسین معماریان
950,000
زمین شناسی ساختاری 2899
دکتر حسین معماریان
450,000
شکستگی در سنگ 3743
دکتر حسین معماریان
770,000
مبانی زمین‌شناسی فیزیکی 3149
دکتر حسین معماریان؛ آقای محمود صداقت
820,000
نوآوری در آموزش مهندسی 3280
دکتر حسین معماریان
450,000