انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� �������� ������������
تعداد عنوان ها: 3
سلامت ماهیان 3491
ادوارد جی برن سون؛ دکتر مهدی سلطانی؛ دکتر سید سعید میرزرگر؛ دکتر محمدعلی نعمت‌اللهی؛ دکتر مسعود صید گر
380,000
مدیریت بهداشتی آبزی‌پروری 4205
فردریک کیبنژ ؛ مارک پاول ؛ دکتر علی طاهری میرقائد؛ دکتر مهدی سلطانی؛ دکتر محمد مازندرانی
5,000,000