انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: دکتر گیتی کریم
تعداد عنوان ها: 2
آزمون‌های شیر و فرآورده‌های آن 2963
دکتر گیتی کریم؛ دکتر خسرو محمدی؛ دکتر جلیل خندقی؛ دکتر هیوا کریمی دره‌آبی
550,000