انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: دکتر سیدمجتبی سجادی
تعداد عنوان ها: 2
ایجاد زنجیره‌های تأمین کارآفرینانه راهنمایی برای نوآوری و رشد 3845
ویلیام بی. لی؛ دکتر سیدمجتبی سجادی؛ نرگس صادقی گنجه
450,000
شبیه­‌سازی با ارنا؛ شبیه­‌سازی فرآیندهای کسب وکار 4264
دیوید کلتون ؛ رندال سادوسکی ؛ دیوید استارک ؛ دکتر سیدمجتبی سجادی؛ دکتر محمدرضا تقی­‌زاده یزدی؛ نگار پورفرج قاجاری؛ عماد پیوسته
2,000,000