انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ���������������� ��������
تعداد عنوان ها: 1
اصول برنامه‌ریزی تولید و کنترل موجودی‌ها 3217
دکتر جعفر رزمی ؛ دکتر محمدمهدی لطفی
250,000