انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ���������������� ����������
تعداد عنوان ها: 1
مدلسازی و شبیه سازی دینامیکی ماشین های الکتریکی با استفاده از matlab/simulink 2693
چی مون اونگ؛ دکتر سعید افشارنیا؛ دکتر ابوالفضل واحدی
300,000