انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ������ �������������������������
تعداد عنوان ها: 5
فیزیولوژی گیاهی (8)؛ پروتئین‌ها و ظهور حیات، روح و شکل 4423
دکتر حسن ابراهیم‌زاده ؛ دکتر مهدیس ابراهیم‌زاده
1,200,000
فیزیولوژی گیاهی (9) 4514
دکتر حسن ابراهیم‌زاده ؛ دکتر مهدیس ابراهیم‌زاده ؛ دکتر محمد صدری
1,100,000
فیزیولوژی گیاهی (جلد چهارم) 1679/4
دکتر حسن ابراهیم‌زاده
70,000
فیزیولوژی گیاهی (جلد دوم) 1679/2
دکتر حسن ابراهیم‌زاده
350,000
فیزیولوژی گیاهی (جلد ششم) 2404
دکتر حسن ابراهیم‌زاده
20,000