انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: ام. پ. اس ایشار، عبدول فاروک
تعداد عنوان ها: 1
سنتز ترکیبات دارویی آلی
ام. پ. اس ایشار، عبدول فاروک ؛ دکتر قدسی محمدی زیارانی
65,000