انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: ������ �������� ������������
تعداد عنوان ها: 5
برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین 2554
آن. آر. بییر، کاترین هیگینز؛ دکتر سید حسین بحرینی، کیوان کریمی؛ آن. آر. بییر، کاترین هیگینز؛ سید حسین بحرینی، کیوان کریمی؛ آن. آر. بییر؛ کاترین هیگینز؛ کاترین هیگینز؛ سید حسین بحرینی؛ سید حسین بحرینی؛ کیوان کریمی؛ آن. آر. بییر؛ کیوان کریمی
350,000
تجدد فرا تجدد و پس از آن در شهرسازی 2417
دکتر سید حسین بحرینی
150,000
تحلیل فضاهای شهری 8114
سید حسین بحرینی
120,000
زبان منظر 2713
دکتر حسین حرینی، بهناز امینزاده؛ آن ویستون اسپیرن؛ حسین حرینی، بهناز امینزاده؛ آن ویستون اسپیرن؛ حسین حرینی؛ حسین حرینی؛ دکتر سید حسین بحرینی؛ بهناز امین زاده ؛ آن ویستون اسپیرن؛ حسین حرینی؛ بهناز امینزاده؛ بهناز امین زاده؛ آن ویستون اسپیرن
200,000