انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� �������� ������ ����������
تعداد عنوان ها: 1
مدیریت خطا و ریسک در اکتشاف 2638
دکتر علی اصغر حسنی پاک؛ دکتر محمد رضا خالصی
22,000