انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� �������� ������ ������������ �������� �������� �������������� �������� �������� �������������� �������� ������ �������� ������ ��������������
تعداد عنوان ها: 1
محاسبات سرشکنی (همراه با لوح فشرده) 3258
چارلز دی قیلانی،پاول آر. ولف ؛ دکتر محمد علی شریفی، دکتر سعید فرزانه، دکتر سلیم معصومی، دکتر سید محمد حسن تفرشیها
240,000