انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� �������� ���������������� ������ �������� ������������
تعداد عنوان ها: 2
ژئوفیزیک کاربردی (جلد اول) 1988
دبلیو ام. تلفورد، ال پی. جلدارت، ار ای شریف، دی. ا. کیز؛ دکتر حسین زمردیان، حسن حاجب حسینیه
250,000
ژئوفیزیک کاربردی (جلد دوم ) 1989
ذبلیو. ام. تلفورد، ال. پی. جلدارت، ار. ای. شریف، دی. ای. کیز؛ دکتر حسین زمردیان، حسن حاجب حسینیه
240,000