انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ���������� ��������������
تعداد عنوان ها: 2
مدیریت بازآفرینی شهری چشم انداز جهانی 3466
جان دایموند -جوسی لیدل -آلن ساوترن وفلیپ اوزی؛ دکتر مجتبی رفیعیان
150,000
نوسازی شهر لندن 3165
راب ایمری ، لورتارلیز، مایک راکو؛ دکتر مجتبی رفیعیان
120,000