انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ���������� ������������- �������� ��������
تعداد عنوان ها: 3
روش طرح و ساخت با رویکردهای 3034 TurnkeyوEPCوBOTوBridging
سیدنی لوی؛ دکتر محمود گلابچی- امیر فرجی
180,000
سیستم‌های اجرای پروژه در صنعت ساختمان 2964
رابرت دورسی؛ دکتر محمود گلابچی- امیر فرجی
120,000
مدیریت پروژه‌های صنعتی 3247
دکتر محمود گلابچی- امیر فرجی
380,000