انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ������ �������� ������������
تعداد عنوان ها: 4
اتلاف 2887
کوین لینچ- مایکل سوث وورث ؛ دکتر سید حسین بحرینی
36,000
تئوری شکل شهر 2337
کوین لینچ؛ دکتر سید حسین بحرینی
350,000
طراحی شهری برای قرن شهری مکان‌سازی برای مردم 3169
لنس جی براون؛ دیوید دیکسون؛ الیور گیلهم؛ دکتر سید حسین بحرینی
800,000
فرایند طراحی شهری 2398
دکتر سید حسین بحرینی
380,000