انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ���������� �������������� ������������
تعداد عنوان ها: 3
دینامیک برداری 1830
دکتر منصور نیکخواه بهرامی
400,000
مسائل جامع ارتعاشات 9149
دکتر منصور نیکخواه بهرامی
600,000
مسائل جامع ارتعاشات و حل آنها
دکتر منصور نیکخواه بهرامی
600,000