انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� �������� ����������
تعداد عنوان ها: 3
کاربرد آمار و طراحی آزمایش‌ها در رشته‌های علوم و مهندسی 3779
دکتر شهره فاطمی ؛ خانم مائده سلماسی
1,200,000
مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرایندهای جذب سطحی 4470
دکتر شهره فاطمی ؛ دکترزینب جباری‌مستحسن
1,000,000