انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ������������ ��������������
تعداد عنوان ها: 8
ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی استرالیا 2783
یان توماس؛ دکتر منوچهر طبیبیان
34,000
برنامه‌ریزی کاربری زمین شهری 3516
دیوید گادز شاک، ادوارد کایسر، اف استوارت چپین؛ دکتر منوچهر طبیبیان
320,000
بعد پنهان 2355
ادوارد تی. هال؛ دکتر منوچهر طبیبیان
230,000
شهر و روح شهر در جوامع از هم گسسته 3714
اسکات اِ. بولنز ؛ دکتر منوچهر طبیبیان
220,000
کاربری زمین اثر متقابل اقتصاد، اکولوژی و هیدرولوژی
جی، آر، اکالاگان ؛ دکتر منوچهر طبیبیان
120,000
کدام نوزایی شهری 3292
لیپی پورتر وکیت شاو؛ دکتر منوچهر طبیبیان
120,000
مدلهای کاربردی در تحلیل مسایل شهری 2486
نوربرت اپنهایم ؛ دکتر منوچهر طبیبیان
240,000
مواجهه با شهر؛ از دریچه رشته و حرفه شهرسازی در ایران از بدو تأسیس تا 1359 (جلد اول) 4453
دکتر منوچهر طبیبیان ؛ نوید پورمحمدرضا؛ حامد ولدخانی
2,190,000