انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� �������� ������������
تعداد عنوان ها: 2
الاستیسیته (نظری و کاربردی) 2504
هربرت رایزمن، پیتر پاولیک ؛ دکتر عباس راستگو
980,000
مقدمه‌ای بر مکانیک محیط های پیوسته با کاربردهایش 3225
جی. ان. ردی؛ دکتر عباس راستگو ؛ میثم ربیعی
380,000