ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
تعداد عنوان ها: 2
درآمدی بر قانون شرکت های تجاری در ایران
دکتر سید نورالدین صفی نیا
15,000
مدیریت جامع حوزه های آبخیز
دکتر محسن محسنی ساروی،قاسم مرتضایی فریز هندی؛ محسن محسنی ساروی؛ محسن محسنی ساروی؛ قاسم مرتضایی فریز هندی؛ قاسم مرتضایی فریز هندی
150,000