جذب نیروی امریه در مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران
1397-08-10

مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران از میان مشمولان نظام وظیفه در صورت دارا بودن شرایط، امریه می پذیرد.

شرایط: 

1. دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد رشته‌های زبان و ادبیات فارسی، کامپیوتر، فناوری اطلاعات، گرافیک از دانشگاه تهران

2. دارا بودن معدل بالای 16

3. نداشتن کسر خدمت

4. دارا بودن برگ اعزام به خدمت به تاریخ 2/12/1397

آدرس ایمیل برای ارسال رزومه: press@ut.ac.ir