تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان فرشی مقدم (شانزدهم)، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

صندوق پستی: 141556464

تلفن: - 88026413- 88338712 -021 

دورنگار: 88012077-021

ایمیل: Press@ut.ac.ir

کدپستی: 1439814451

راهنمای تلفن‌های مؤسسه