جغرافیای روستایی ( فرایندها، واکنش ها و تجربه های بازساخت روستایی) 3179

موضوعات :
جغرافیا
شابک: 978-9640361740
تعداد صفحات: 535
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 1390
قیمت : 95,000 ریال
امتیاز دهی