موضوعات: علوم مهندسی
تعداد عنوان ها: 5
ریاضیات مهندسی پیشرفته 2232
دکتر احمد فیض دیزجی
200,000
آنالیز تابعی کاربردی 3300
دکتر احمد فیض دیزجی
250,000
آموزش شیمی عمومی عملی 2303
ناهید شاه حسینی صرافین- محسن صرافین
85,000
کاربردهای کمی و مبانی نانو ذرات لومینسانس3557
دکتر عبدالمجید بایندری مقدم- یدالله گنج خانلو- فروغ گودرزی ؛ قره خانلو؛ فروغ گودرزی
120,000
ریاضیات مهندسی 3302
دکتر جلیل راشد محصل
450,000