تعداد عنوان ها: 5
آموزش شیمی عمومی عملی 2303
ناهید شاه حسینی صرافین- محسن صرافین
85,000
آنالیز تابعی کاربردی 3300
دکتر احمد فیض دیزجی
250,000
ریاضیات مهندسی 3302
دکتر جلیل راشد محصل
370,000
ریاضیات مهندسی پیشرفته 2232
دکتر احمد فیض دیزجی
200,000
کاربردهای کمی و مبانی نانو ذرات لومینسانس3557
دکتر عبدالمجید بایندری مقدم- یدالله گنج خانلو- فروغ گودرزی ؛ قره خانلو؛ فروغ گودرزی
120,000