تعداد عنوان ها: 4
اطلس زبان ها 2908
بر ناردکمری استفن متیوس ماریاپولینسکی؛ ارسلبان گلفام اکبرحسابی؛ بر ناردکمری استفن متیوس ماریاپولینسکی؛ ارسلبان گلفام اکبرحسابی؛ بر ناردکمری استفن متیوس ماریاپولینسکی؛ ارسلبان گلفام اکبرحسابی؛ بر ناردکمری استفن متیوس ماریاپولینسکی؛ ارسلبان گلفام اکبرحسابی؛ بر ناردکمری؛ بر ناردکمری .استفن متیوس.ماریاپولینسکی؛ ارسلبان گلفام .اکبرحسابی؛ استفن متیوس؛ ماریاپولینسکی؛ ارسلبان گلفام؛ اکبرحسابی
70,000
تعیین همبستگی های نحوی و آوایی در ساخت ارتقایی و مبتداسازی در زبان فارسی 3297
علی درزی،وحید صادقی؛ علی درزی؛ وحید صادقی؛ وحید صادقی
60,000
درآمدی به زبان و منطق 2728
غلامرضا دین محمدی
12,000
فرهنگ بسامدی بر اساس پیکره متنی زبان فارسی امروز 3268
دکتر محمود بی جن خان، مهدی محسنی
120,000