موضوعات: باستان شناسی
تعداد عنوان ها: 11
باستانشناسی ایران باستان 1069
لوئی وندن برگ؛ لوئی وندن برگ؛ عیسی بهنام؛ لوئی وندن برگ؛ عیسی بهنام؛ لوئی وندن برگ؛ عیسی بهنام؛ عیسی بهنام
125,000
باستان‌شناسی دشت قزوین 2801
دکتر حسن فاضلی‌نشلی
150,000
محاسبات رایانه‌ای در باستان‌شناسی 3304
هریسون ایتل یورگ دوم، فردریک لیمپ ؛ کمال‌الدین نیک نامی، مصطفی ده پهلوان
160,000
باستان‌شناسی شناختی و تکامل انسان 3728
سوفی آ. دبون؛ فردریک ل. کولیج؛ تامس وین؛ دکتر کمال‌الدین نیکنامی؛ دکتر مریم رمضانی
160,000
سفرنامه خاطرات کاوش‌های باستان‌شناسی شوش 1578
مادام ژان دیولافوا ؛ ایرج فره‌وشی
200,000
جانور باستان‌شناسی 3426
دکتر کمال‌الدین نیکنامی؛ حسین صبری
400,000
اثر مهرهای هخامنشی 3201
مارک گریسون- مارگارت کول روت ؛ کمال‌الدین نیکنامی- علی بهادری
500,000
تاریخ عیلام 1281
پیر آمیه؛ شیرین بیانی
120,000
مبادی و مبانی باستان‌شناسی شناختی 4000 Arche and Logos of Cognitive Archaeology
دکتر حکمت‌الله ملاصالحی ؛ دکتر وحید عسکرپور
230,000
ایران کلده و شوش 1874
مادام ژان دیولافوا ؛ علی‌محمد فره‌وشی- به کوشش دکتر بهرام فره‌وشی
600,000