تعداد عنوان ها: 47
اصول و اندیشه‌های تعاونی 2367
دکتر مهدی طالب
110,000
انگلیسی کاربردی برای دانشجویان جامعه‌شناسی اسلامی 3663
دکتر مهیار گنجابی- دکتر غلامرضا جمشیدیها
70,000
اولویت‌های توسعه روستایی 3047
ا م ا ل دا و ان ؛ دکتر مهدی طالب- احمد محمدی- زهرا فرضی‌زاده- حسین قهاری ؛ ان؛ مهدی طالب احمد محمدی زهرا فرضی زاده حسین قهاری
140,000
بوم شناسی اجتماعی 3352
راماچاندرا گوها؛ مهدی طالب ، احمد محمدی؛ راماچاندرا گوها؛ مهدی طالب ، احمد محمدی؛ راماچاندرا گوها؛ مهدی طالب؛ مهدی طالب؛ مهدی طالب؛ احمد محمدی؛ راماچاندرا گوها؛ مهدی طالب؛ احمد محمدی
130,000
پیدایش نظریه های جامعه شناسی 2669
غلامرضا جمشیدیها
25,000
تاریخ و نظریه ا جتماعی 2570
پیتر برگ؛ غلامرضا جمشیدیها؛ پیتر برگ؛ غلامرضا جمشیدیها؛ پیتر برگ؛ غلامرضا جمشیدیها؛ پیتر برگ؛ غلامرضا جمشیدیها؛ غلامرضا جمشیدیها
45,000
تاملی در هویت زن ایرانی 2941
مریم رفعت جاه
25,000
توسعه اجتماعی چشم‌انداز جهانی و وضعیت ایران 3486
دکتر عبدالحسین کلانتری، دکتر پیام روشنفکر، فرشید مقدم سلیمی
120,000
توسعه روستایی اولویت بخشی به فقرای روستایی 2329
رابرت چمبرز؛ مصطفی ازکیا؛ رابرت چمبرز؛ مصطفی ازکیا؛ رابرت چمبرز؛ مصطفی ازکیا؛ رابرت چمبرز؛ مصطفی ازکیا؛ مصطفی ازکیا؛ رابرت چمبرز
150,000
جامعه سیاسی اسلامی مبانی فقهی و تاریخی 2473
آیت الله شیخ محمد مهدی شمس الدین؛ سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی
17,000
جامعه‌شناسی پزشکی 3132
دکتر ابراهیم مسعود‌نیا
380,000
جامعه‌شناسی تاریخی 3774
فیلیپ آبرامز؛ دکتر منصوره لولاآور؛ دکتر غلامرضا جمشیدیها
200,000
جامعه‌شناسی محیط‌زیست 3395
جان هانیگان؛ موسی عنبری؛ انور محمدی؛ میلاد رستمی
180,000
جنسیت و توسعه
جنت هنشل مامسن؛ زهره فنی؛ جنت هنشل مامسن؛ زهره فنی؛ جنت هنشل مامسن؛ زهره فنی؛ جنت هنشل مامسن؛ زهره فنی؛ زهره فنی؛ جنت هنشل مامسن
45,000
خیر آبادنامه 2360
موریواونو ؛ هاشم‌ رجب‌زاده
5,000
درآمدی بر کاربرد آمار در تحقیقات اجتماعی 2746
دانکن کرامر؛ یحیی علی بابایی، امیر ملکی؛ دانکن کرامر؛ یحیی علی بابایی، امیر ملکی؛ دانکن کرامر؛ یحیی علی بابایی؛ یحیی علی بابایی؛ یحیی علی بابایی؛ امیر ملکی ؛ دانکن کرامر؛ یحیی علی بابایی؛ دانکن کرامر؛ امیر ملکی؛ امیر ملکی؛ یحیی علی بابایی
60,000
درآمدی بر مطالعات جمعیتی 2587
دیوید لوکاس، پاول میر ؛ دکتر حسین محمودیان
150,000
ریشه های شرقی تمدن غرب 2906
جان ام هابسون؛ مسعود رجبی ، موسی عنبری؛ جان ام هابسون؛ مسعود رجبی ، موسی عنبری؛ جان ام هابسون؛ مسعود رجبی؛ مسعود رجبی؛ جان.ام.هابسون ؛ مسعود رجبی؛ موسی عنبری؛ جان ام هابسون؛ مسعود رجبی؛ جان ام هابسون؛ موسی عنبری؛ موسی عنبری
46,000