تعداد عنوان ها: 55
اخلاق در سیستم‌های اطلاعاتی 3783
دکتر امیر مانیان؛ دکتر محمدحسین رونقی
200,000
انتقال خدمت lTlL) 3571)
استوارت ر نس؛ مریم اکبر‌زاده- فاطمه نریمانی؛ زیر نظرنسترن حاجی حیدری
240,000
بازاریابی سیاسی 3735
مسعود کیماسی؛ ریحانه بحری‌نژاد؛ مژگان نصیری
120,000
بازارها و نهادهای مالی (جلد اول) 3264
آنتونی ساندرز؛ مارسیا کورنت؛ رضا تهرانی؛ عسگر نوربخش
250,000
بازکاوی روش تحقیق آمیخته 3429
سید مصطفی رضوی .مرتضی اکبری. مرتضی جعفرزاده. محمد رضازالی
260,000
بهبود مستمر خدمت (l T l L ) 3576
ورنون لیوید؛ فاطمه نریمانی -مجید صمصامی -زیر نظر نسترن حاجی حیدری؛ فاطمه نریمانی؛ مجید صمصامی؛ زیر نظر نسترن حاجی حیدری
150,000
پژوهش عملیاتی جلد اول
ریچارد برانسون، گوویند اسامی نادیموتا؛ مهدی طلوع؛ ریچارد برانسون، گوویند اسامی نادیموتا؛ مهدی طلوع؛ ریچارد برانسون؛ گوویند اسامی نادیموتا؛ گوویند اسامی نادیموتا؛ مهدی طلوع؛ ریچارد برانسون؛ مهدی طلوع؛ گوویند اسامی نادیموتا؛ مهدی طلوع
60,000
تکنیک‌های تصمیم‌گیری 3742
دکتر علی محقر- دکتر سید عزیز یونسی‌فر
200,000
حسابداری پیشرفته
نیکبخت
16,000
حسابداری مالیاتی
حسین نورانی، شاداب منوچهری؛ حسین نورانی؛ حسین نورانی؛ شاداب منوچهری
70,000
حسابرسی داخلی 3810
دکتر بیتا مشایخی؛ دکتر ساسان مهرانی
200,000
حکومت الکترونیک 3770
علی پیران‌نژاد
240,000
داده‌کاوی؛ تکنیک‌ها (جلد دوم ) 3417
ژیاوی هان، میشلین کامبر، ژان پی ؛ دکتر نسترن حاجی‌حیدری، سید بهنام خاکباز
200,000
داده‌کاوی؛ مفاهیم (جلد اول) 3416
ژیاوی هان،میشلین کامبر،ژان پی ؛ دکتر نسترین حاجی‌حیدری، سید بهنام خاکباز
200,000
دستنامه جامعه شناسی سالمندی تامل های شخصی در نظریه ها 3622
ریچارد سترستن؛ ژاکلین آنجل؛ وجیه جوانی؛ مجتبی امیری؛ ژاکلین آنجل؛ وجیهه جوانی؛ مجتبی امیری؛ وجیهه جوانی
70,000
دستنامه جامعه شناسی سالمندی روندها و نظریه ها 3623
ریچارد سترستن؛ ژاکلین آنجل؛ مجتبی امیری؛ ژاکلین آنجل؛ شهرزاد نیری؛ مجتبی امیری؛ شهرزاد نیری
60,000
دستنامه جامعه شناسی سالمندی نهادهای اجتماعی 3624
ریچارد سترستن؛ ژاکلین آنجل؛ ژاکلین آنجل؛ مجتبی امیری؛ مرجان صفاری؛ مجتبی امیری؛ مرجان صفاری
100,000
راهبرد خدمت l T l L) 3572)
دیوید کانون ؛ مجید صمصامی- فاطمه نریمانی- زیر نظر دکتر نسترن حاجی‌حیدری
320,000
راه حل‌های مالی زنجیره تأمین 3755
اریک هافمن؛ الیور بلین؛ علی محقر؛ سارا آریائی
110,000
راهنمای روش‌های آمیخته 3665
عباس تشکری- چارلز تدلی ؛ دکتر مرتضی اکبری- زهرا فزونی‌اردکانی- ضرغام عبدالهی‌پور- سارا جعفری- نیلوفر مسروری
850,000