تعداد عنوان ها: 3
برنامه‌نویسی و حل مسأله با ++C
نل دیل- چیپ ویمز- مارک هدینگتون ؛ علی معینی- علی محمد پورپاک
340,000
برنامه هایی به زبان C++ 6356
علی محمد پورپاک؛ علی معینی
50,000