تعداد عنوان ها: 34
ماشین‌های الکتریکی 1و2
دکتر حمید لسانی
350,000
اجزاء محدود ANSYS) 7060)
حمیدرضا جاهد مطلق- محمدرضا نوبان- محمدامین اشراقی
550,000
انرژی‌های قابل تجدید 2172
دکتر محمود ثقفی
250,000
تاسیسات الکتریکی 2636
گونترگ زایپ؛ دکتر مسعود سلطانی
150,000
مبانی اقتصادی سیستم قدرت 2891
دانیل اس. کرشن؛ گوران استریک؛ دکتر حسن منصف؛ دکتر محمدحسین عسگری
270,000
تحلیل ماشین‌های سنکرون 4067
توماس لیپو؛ دکتر جواد فیض؛ دکتر سیروس همتی
650,000
انرژی‌های نو 2885
گادفری بویل؛ دکتر عبدالرحیم پرتوی
740,000
محاسبات اتصال کوتاه در شبکه 1764
دکتر مسعود سلطانی
9,500
موتورهای الکتریکی کوچک 2726
ه موشلا، ی دراگر، ه کراوس؛ ه موشلا، ی دراگر، ه کراوس؛ جواد فیض؛ ه کراوس؛ ه. موشلا؛ ی دراگر؛ جواد فیض؛ ی. دراگر؛ ه کراوس؛ جواد فیض ؛ ه موشلا؛ ه موشلا؛ ه. کراوس؛ ه کراوس؛ جواد فیض
49,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه