تعداد عنوان ها: 12
اصلاح نژاد دام 2521
ن. د. کامرون ؛ دکتر ناصر امام جمعه کاشان
45,000 40,500
اصول‌ تغذیه ‌دام و دینامیک مواد مغذی جلد ‌اول 3133
اس پی آرورا، هارجیت کائور؛ شیوازاد، صیداوی، محمدی، یاراحمدی؛ اس پی آرورا، هارجیت کائور؛ شیوازاد، صیداوی، محمدی، یاراحمدی؛ اس پی آرورا، هارجیت کائور؛ شیوازاد، صیداوی، محمدی، یاراحمدی؛ اس پی آرورا، هارجیت کائور؛ شیوازاد، صیداوی، محمدی، یاراحمدی؛ اس پی آرورا؛ هارجیت کائور؛ اس.پی.آرورا ؛ شیوازاد ؛ هارجیت کائور؛ شیوازاد؛ شیوازاد؛ صیداوی؛ محمدی؛ یاراحمدی؛ اس پی آرورا؛ یاراحمدی
80,000 72,000
اصول تغذیه دام و دینامیک مواد مغذی جلد دوم 3134
آرورا کائور؛ شیوازاد محمدی صیداوی یاراحمدی؛ آرورا کائور؛ شیوازاد محمدی صیداوی یاراحمدی؛ شیوازاد. محمدی. صیداوی. یاراحمدی؛ آرورا.کائور ؛ آرورا کائور؛ شیوازاد محمدی صیداوی یاراحمدی؛ شیوازاد محمدی صیداوی یاراحمدی؛ آرورا کائور؛ شیوازاد محمدی صیداوی یاراحمدی
65,000 58,500
بیماری‌های متابولیکی طیور 2965
دکتر محمدحسن‌زاده
180,000 162,000
تجزیه جایگاه های ژنی صفات کمی درحیوانات 2938
جی آی ولر؛ سید رضا میرایی آشتیانی؛ جی آی ولر؛ سید رضا میرایی آشتیانی؛ جی آی ولر؛ سید رضا میرایی آشتیانی؛ جی آی ولر؛ سید رضا میرایی آشتیانی؛ سید رضا میرایی آشتیانی
52,000 46,800
تغذیه طیور جلد اول 2706
استون لیسون، جان دی سامرس؛ محمود شیوازاد، علیرضا صیداوی
200,000 180,000
تغذیه طیور جلددوم 2764
استون لیسون،جان دی سامرس؛ محمود شیوازاد، علیرضا صیداوی
200,000 180,000
تغذیه و خوراک‌دهی طیور ارگانیک 3240
رابرت بلر ؛ دکتر حسین مروج- روح‌الله گایکانی- دکتر نبونید فامیل نمرود
200,000 180,000
تنظیم هورمونی رشد در دام 3142
کی ال هاسنر؛ آرمین توحیدی، عیسی دیرنده، طناز صابری‌فر؛ کی ال هاسنر؛ آرمین توحیدی، عیسی دیرنده، طناز صابری‌فر؛ کی ال هاسنر؛ آرمین توحیدی؛ آرمین توحیدی؛ کی.ال.هاسنر ؛ آرمین توحیدی؛ عیسی دیرنده؛ عیسی دیرنده؛ طناز صابری‌فر؛ کی ال هاسنر؛ آرمین توحیدی؛ طناز صابری‌فر؛ طناز صابری‌فر
60,000 54,000
تولیدمثل در طیور 2538
پروفسور رابرت. ج ایچس؛ مهرداد مدیر صانعی، مهدی کیائی
19,000 17,100
رشد و نمو، تغذیه و مدیریت گوساله های شیرخوار 2703
علی‏نیکخواه، علی‏اصغرصادقی‏ شورنگ؛ دیویس، دراکلی‏؛ دیویس، دراکلی‏؛ علی‏نیکخواه، علی‏اصغرصادقی‏ شورنگ؛ دراکلی؛ دراکلی ؛ علینیکخواه ؛ دیویس ؛ علیاصغرصادقی.شورنگ ؛ علینیکخواه؛ دراکلی ؛ علی نیکخواه؛ علیاصغرصادقی شورنگ؛ علی اصغرصادقی شورنگ؛ دیویس؛ دیویس؛ علی اصغرصادقی شورنگ؛ علی نیکخواه
50,000 45,000