موضوعات: علوم سیاسی
تعداد عنوان ها: 50
آداب دیپلماسی و فنون مذاکره 2920
سید داود آقایی
280,000
اقتصاد سیاسی ایران (دوران معاصر) 3686
دکتر عباس مصلی‌نژاد
240,000
اقتصاد سیاسی بین‌الملل 3595
دکتر عباس مصلی‌نژاد
200,000
اقتصاد سیاسی مبانی، کارکرد و فرایند 3641
دکتر عباس مصلی‌نژاد
300,000
اقتصاد سیاسی نظامی گری مداخله آمریکا در افغانستان 3540
محمدعلی شیرخانی؛ مهدی سبحانی؛ مهدی سبحانی؛ محمد علی شیر خانی
100,000
انرژی اقتصاد و سیاست ها درحوزه خزر ( واقعیت ها و رویاها) 3183
محمد حریری اکبری؛ مورین س. کرندل؛ محمد حریری اکبری؛ مورین س. کرندل؛ محمد حریری اکبری؛ مورین س. کرندل؛ محمد حریری اکبری؛ مورین س. کرندل؛ محمد حریری اکبری
55,000
انقلاب و بسیج سیاسی 2161
دکتر حسین بشیریه
80,000
بازشناسی صهیونیسم 2930
احمد دوست محمدی
15,500
بازنمایی انقلاب‌های عربی در نشریات سیاسی و مشهور غرب 3432
یونس نوربخش- روح‌الله حسینی- محمد سمیعی
70,000
پدیده های انقلاب 3286
ملکوتیان
60,000
تاریخ سیاسی- اجتماعی خاورمیانه
دکتر سید محمد هوشی‌سادات
280,000
تاریخ سیاسی روسیه معاصر 3043
و. ساگرین؛ علیرضا ولی پور، مهناز رهبری؛ و. ساگرین؛ علیرضا ولی پور، مهناز رهبری؛ و ساگرین؛ علیرضا ولی پور؛ و. ساگرین؛ علیرضا ولی پور؛ مهناز رهبری؛ و. ساگرین؛ علیرضا ولی پور؛ علیرضا ولی پور؛ مهناز رهبری
50,000
تحلیلی بر سیاستگذری امنیت ملی عراق 3717
دکتر یاسر عبدالزهراء
140,000
توسعه به مثابه آزادی
آمارتیاسن ؛ وحید محمودی
180,000
جهانی شدن،ناسیونالیسم و توسعه 3603
دکتر سید احمد موثقی
190,000
دانش ضمنی و سیاست های انتقال تکنولوژی با تاکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات 3122
کیومرث اشتریان، راضیه امامی میبدی؛ کیومرث اشتریان؛ کیومرث اشتریان؛ راضیه امامی میبدی
34,000
دانشنامه حل و فصل منازعه 3196
هیدی برگس، گای ام برگس؛ محمد جعفر جوادی ارجمند، سکینه ببری گنبد؛ هیدی برگس، گای ام برگس؛ محمد جعفر جوادی ارجمند، سکینه ببری گنبد؛ هیدی برگس؛ گای ام برگس؛ گای. ام برگس؛ محمد جعفر جوادی ارجمند؛ گای ام برگس؛ محمد جعفر جوادی ارجمند؛ محمد جعفر جوادی ارجمند؛ سکینه ببری گنبد؛ هیدی برگس؛ هیدی برگس؛ سکینه ببری گنبد
120,000