تعداد عنوان ها: 80
اصول و مبانی حقوق اساسی 3287
دکتر خیرالله پروین؛ دکتر فیروز اصلانی
200,000
آیین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت 3384
محمدحسن صادقی مقدم؛ نادر میرزاده کوهشاهی
340,000
آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی 3709
دکتر محمدحسن صادقی‌مقدم- دکتر نادر میرزاده کوهشاهی
180,000
بررسی تطبیقی حقوق خانواده 2687
دکتر ابوالقاسم گرجی- دکتر صفایی- دکتر عراقی- دکتر امامی- دکتر قاسم‌زاده- دکتر صادقی- برزوئی- حمیدزاده- آهنی
220,000
ترجمه کتاب لمعه دوره فقه امامیه (جلد اول) 1841
شهید اول ؛ دکتر علی رضا فیض، دکتر علی مهذب
180,000
ترجمه کتاب لمعه دوره فقه امامیه جلد دوم 1966
شهید اول ؛ علی رضا فیض، علی مهذب
55,000
جامع‌الشتات (جلد چهارم) 2919
میرزا ابوالقاسم قمی ؛ دکتر ابوالقاسم گرجی
95,000
حق توسعه
دکتر فریده شایگان
40,000
حقوق اساسی ایران 2802
آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی
64,000
حقوق بیع بین‌المللی 2686
دکتر سیدحسین صفایی؛ دکتر محمود کاظمی؛ دکتر مرتضی عادل؛ دکتر اکبر میرزانژاد
280,000
حقوق بیمه (جلد اول) کلیات عقد بیمه 3393
دکتر محمدحسن صادقی مقدم -رضا شکوهی زاده
250,000