موضوعات: زبان و ادبیات خارجی
تعداد عنوان ها: 11
ایوان بونین و مشرق زمین 2853
دکتر مرضیه یحیی‌پور
120,000
زبان روسی معاصر نحو گروه واژه و جمله 3824
یوگنی نیکلایویچ استپانف؛ دکتر علیرضا ولی‌پور
200,000
فرهنگ اصطلاحات فارسی به انگلیسی 1337
دکتر شاپور اردشیرجی
250,000
فرهنگ امثال و حکم روسی-فارسی 2699
علی فرسادمنش،لودمیلا یژووا؛ علی فرسادمنش؛ علی فرسادمنش؛ لودمیلا یژووا؛ علی فرسادمنش؛ لودمیلا یژووا؛ لودمیلا یژووا
170,000
میراث روم (1) 3844
ایمان منسوب بصیری
200,000
مکاتبات فرانسه اداری،تجاری،بانکی،حقوقی
دکتر ماندانا صدر زاده
260,000