تعداد عنوان ها: 12
آموزش آلمانی به کمک انگلیسی
مارگریتا مادریکل، اورزولا مه یر ؛ جاوید قیطانچی
12,000
ایوان بونین و مشرق زمین 2853
دکتر مرضیه یحیی‌پور
120,000
باغ آلبالو و داستان‌ها
آنتون پاواویچ چخوف ؛ مرضیه یحی‌پور،جالن اله کریمی مطهر
40,000
زبان روسی معاصر نحو گروه واژه و جمله 3824
یوگنی نیکلایویچ استپانف؛ دکتر علیرضا ولی‌پور
200,000
فرهنگ اصطلاحات فارسی به انگلیسی 1337
دکتر شاپور اردشیرجی
250,000
فرهنگ امثال و حکم روسی-فارسی 2699
علی فرسادمنش،لودمیلا یژووا؛ علی فرسادمنش؛ علی فرسادمنش؛ لودمیلا یژووا؛ علی فرسادمنش؛ لودمیلا یژووا؛ لودمیلا یژووا
170,000
مکاتبات فرانسه اداری،تجاری،بانکی،حقوقی
دکتر ماندانا صدر زاده
260,000