تعداد عنوان ها: 42
آزمون کارشناسی ارشد شیمی 9439
محمدمهدی منتظری- مجتبی شریعتی نیاسر- محمدعلی موسویان- داریوش باستانی- محمدحسن پنجه شاهی- حسین بهمنیار- وحید تقی خانی- فرهاد خراشه- محمد علی آرون
90,000 81,000
اصول الکتروشیمی 2368
جمشید مفیدی
43,000 38,700
اصول بلور شناسی (تعیین ساختار، تک بلور و پودر، نانوساختارها و پروتئین ها) 3387
علیرضا عباسی، شکوفه گرانمایه؛ علیرضا عباسی؛ شکوفه گرانمایه؛ شکوفه گرانمایه
100,000 90,000
اصول و کاربردهای طیف‌سنجی فلورسانس 3348
جیهاد رنه آلبانی ؛ دکتر مریم سعیدی فر- دکتر علی اکبر صبوری
160,000 144,000
الکتروشیمی صنعتی 2371
جمشید مفیدی
100,000 90,000
بلور شناسی 1342
حسین عرفانی
27,000 24,300
بیوسرامیک‌های واکنش‌ناپذیر 3368
زهرا محمدی، دکتر عبدالرضا شیخ مهدی مسگر
120,000 108,000
بیوشیمی فیزیک 2139
دکتر بهرام گلیایی؛ دکتر علی‌اکبر موسوی موحدی؛ دکتر جمشید خان‌چمنی
180,000 162,000
بیوشیمی مفهومی 3036
رضا یوسفی ، صدیقه هاشم نیا، علی اکبر موسوی موحدی؛ رضا یوسفی؛ صدیقه هاشم نیا؛ علی اکبر موسوی موحدی
87,000 78,300
پیوند های دی هیدروژنی اصول،آزمایش ها و کاربردها 3425
ولادیمر باخموتوف؛ ژانت سلیمان نژاد،اسفندیار نظر نیا؛ ژانت سلیمان نژاد؛ ژانت سلیمان نژاد؛ اسفندیار نظر نیا
150,000 135,000
ترکیبیات 2690
بلا بوبوش؛ دارا معظمی
19,000 17,100
ترمودینامیک شیمیایی 2372
علی اکبر صبوری؛ علی اکبر موسوی موحدی
45,000 40,500
تمرینات شیمی فیزیک 1405
جمشید مفیدی
108,000 97,200
جداسازی فیزیکی و شیمیایی(سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران)
حسین سالار آملی، زین العابدین بشیری صدر؛ حسین سالار آملی؛ حسین سالار آملی؛ زین العابدین بشیری صدر
45,000 40,500
چکیده بیوشیمی
دایان کلبی ؛ دکتر پروین پاسالار
200,000 180,000
حل مسئله در شیمی تجزیه 9415
آلن هیتون؛ محمدرضا گنجعلی؛ کارن کرافورد؛ پرویز نوروزی؛ بهروز اکبری آدرگانی؛ محمدرضا پور جاوید
22,000 19,800
روش‌های بیوشیمی و بیوفیزیک 2566
علی اکبر موسوی موحدی، علی اکبر صبوری، جمشید خان چمنی
200,000 180,000
سینتیک آنزیمی 2295
دکتر علی اکبر صبوری ؛ دکتر علی اکبر موسوی موحدی
10,500 9,450
سینتیک و مکانیزم واکنش‌های معدنی 3690
دکتر ژانت سلیمان‌نژاد
120,000 108,000
شیمی تجزیه در محیط‌زیست 3456
دکتر حسن سرشتی
160,000 144,000