تعداد عنوان ها: 481
هفت پیکر نظامی گنجوی ( متن علمی و انتقادی) 2217
نظامی ؛ دکتر برات زنجانی
350,000
پدیده های انقلاب 3286
ملکوتیان
60,000
اقتصاد سیاسی ایران (دوران معاصر) 3686
دکتر عباس مصلی‌نژاد
250,000
ذهبیه 1838
دکتر اسدالله خاوری
420,000