تعداد عنوان ها: 479
حقوق تعاون شرکت‌های تعاونی 2082
دکتر حسن حسنی
20,000 16,000
اقتصاد سیاسی ایران (دوران معاصر) 3686
دکتر عباس مصلی‌نژاد
250,000 200,000
ذهبیه 1838
دکتر اسدالله خاوری
420,000 336,000