تعداد عنوان ها: 389
ساختار چوب و ویژگی‌های آن 3565
پنتی ا.کتنن؛ دکتر قنبر ابراهیمی ؛ مهندس اکبر رستم‌پور هفت‌خوانی؛ مهندس فاطمه طاهری؛ دکتر علی نقی کریمی
300,000
سیتوژنتیک گیاهی 3014
دکتر منصور امیدی- عمران عالیشاه- دکتر بهرام سامان‌فر
180,000
سیتولوژی 3189
دکتر منصور امیدی ، زضا معالی امیری ، امید تقویان، مسعود آخشیک؛ منصور امیدی؛ منصور امیدی؛ زضا معالی امیری؛ امید تقویان؛ مسعود آخشیک
105,000
سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی 3382
پال بولستاد ؛ دکتر دکتر حمیدرضا جعفری
400,000
سیستم‌های غشایی در تصفیه فاضلاب 3775
فدراسیون محیط­زیست آب ؛ دکتر ناصر مهردادی؛ دکتر علی وثوق؛ مهندس مهدی قلی زاده دوران محله
150,000
سلامت بذر 3750
رضا صادقی؛ دکتر الیاس سلطانی؛ دکتر عباس شرزه‌ئی
180,000
سنجش از دور برای مدیران 3269
استن آرونف ؛ دکتر علی اصغر درویش صفت- دکتر مهتاب پیرباوقار- مهندس منیژه رجب‌پور رحمتی
250,000
سوسریها (سوسک هایحمام) 2529
دونالد جی. کوچران ؛ حسن وطن دوست؛ دونالد جی. کوچران‏؛ دونالد جی. کوچران؛ دکتر حسن وطن دوست؛ دونالد جی. کوچران‏؛ حسن وطن دوست، سید بهزاد موسوی؛ دکتر حسن وطن دوست، سید بهزاد موسوی؛ سید بهزاد موسوی؛ دونالد جی. کوچران ؛ حسن وطن دوست؛ حسن وطن دوست؛ دکتر سید بهزاد موسوی؛ دونالد جی. کوچران؛ سید بهزاد موسوی
20,000
شالوده آمایش سرزمین 2203
دکتر مجید مخدوم
150,000
شالوده بوم‌شناسی 1692
دکتر محمد جواد میمندی‌نژاد
180,000
شبکه های اجتماعی مدیریت منابع طبیعی3772
دکتر اُرجان بادین؛ دکتر مهدی قربانی
300,000
شیمابیاری 3724
دکتر حامد ابراهیمیان
100,000
طبیعت‌گردی؛ بوم‌شناسی، اثرات، مدیریت 3688
دیوید نیوسام؛ سوزان. ای. مور؛ راس. کی. داولینگ؛ دکتر مجید کریم‌پور ریحان
350,000
طراحی کانال‌های آبیاری و سازه‌های وابسته 2914
دکتر ابراهیم امیری‌تکلدانی ؛ محمد کاظم سیاهی
260,000
طراحی مهندسی سازه های چوبی 2985
قنبر ابراهیمی
158,000
طراحی و بهره‌برداری از کانال‌های آبیاری 3254
هرمان دپوگ- نستورمندز ؛ محمدحسین امید - حسین حمیدی‌فر
50,000
طراحی و راهبری جامع تاسیسات تصفیه آب 2828
سوسومو کاوامورا؛ دکتر علی ترابیان؛ دکتر علی اصغر قدیم خانی
135,000
طرح های آزمایشی تکمیلی 3468
سید علی پیغمبری؛ هادی علی پور
220,000
طرح‌های آزمایشی در علوم کشاورزی 2982
دکتر سیدعلی پیغمبری
260,000
طرح‌های آزمایشی در علوم منابع طبیعی 3409
دکتر محمد‌علی زارع چاهوکی- دکتر محمدرضا بی‌همتا
160,000
طرح های آماری در پژوهش های کشاورزی 2346
دکتر بهمن یزدی‌صمدی- دکتر عبدالمجید رضائی- دکتر مصطفی ولی‌زاده
240,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعد آخرین صفحه