تعداد عنوان ها: 427
فیزیک خاک 1672
دکتر محمد بایبوردی
240,000
تغذیه طیور جلددوم 2764
استون لیسون،جان دی سامرس؛ محمود شیوازاد، علیرضا صیداوی
200,000
آبیاری عمومی 6144
حسین فرداد
168,000
حفاظت صنعتی چوب 2294
ژ، گ، ویلکینسون؛ ژ ؛ دکتر داود پارسا پژوه، مهدی فائزی پور، حمید رضا تقی یاری؛ دکتر داود پارسا پژوه؛ گ؛ ویلکینسون؛ داود پارسا پژوه؛ مهدی فائزی پور؛ حمید رضا تقی یاری
280,000
راهنمای عملی آبیاری 2210
لئو پلد روی؛ دکتر غلامرضا زهتابیان
25,000
گیاهان زراعی 1668
هادی کریمی ؛ هادی کریمی؛ هادی کریمی
100,000
مبانی خاکشناسی 2267
هنری. د. فوت ؛ دکتر شهلا محمودی- دکتر مسعود حکیمیان
210,000
مدل سازی و شبیه سازی در مدیریت آبخیز 3085
سلاجقه ، آقا ملکی؛ جیمز وسترولت؛ سلاجقه ، آقا ملکی؛ جیمز وسترولت؛ سلاجقه؛ سلاجقه ؛ آقا ملکی؛ جیمز وسترولت؛ سلاجقه؛ جیمز وسترولت؛ آقا ملکی
48,000
بیماریهای گیاهان صنعتی 2805
سیدمحمود اخوت
37,000
جریان‌های با سطح آزاد هیدرولیک کانال‌ها 2122
نصرت‌اله مقصودی، صلاح کوچک زاده
140,000
اطلس چوب های شمال ایران 1932
دکتر داود پارساپژوه، گروبر،لنز
40,000
اصول تفسیر عکسهای هوایی با کاربرد در منابع طبیعی 1870
دکتر محمود زبیری؛ دکتر احمد دالکی
150,000
ژنتیک مولکولی جلد اول 2090
عباس صمدی، پروین پاسالار؛ جیمز واتسون؛ عباس صمدی، پروین پاسالار؛ جیمز واتسون ؛ عباس صمدی؛ پروین پاسالار؛ جیمز واتسون ؛ عباس صمدی؛ عباس صمدی؛ پروین پاسالار؛ جیمز واتسون
65,000
خاک: پیدایش و رده بندی 1360
دکتر محمد بای‌بوردی
300,000
بیماریهای سبزی و صیفی 2338
حسن رضا اعتباریان
86,000
تکنولوژی نان 2019
دکتر ناصر رجب‌زاده
280,000
مبانی فیزیولوژیکی کاربرد مواد رشد گیاهی 2458
ریچارد. ان. آرتکا ؛ دکتر اسدالله حجازی؛ آقای محمد کفاشی‌صدقی
420,000
آماربرداری در جنگل 2238
دکتر محمود زبیری
540,000
اقتصاد کشاورزی و تعاون 1883
سید مهریار صدرالاشرافی
60,000
اصول مرفولوژی و فیزیولوژی حشرات 2183
دکتر ابراهیم باقری زنوز
110,000
اصول مدیریت و مدیریت کشاورزی 1713
سید مهریار صدرالاشرافی
40,000
تکنولوژی چوب 1851
دکتر داود پارسا پژوه
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه