تعداد عنوان ها: 2,119
تصورات قالبی و روابط بین گروه‌ها 3401
دکتر علی اشرف نظری
130,000 104,000
اندیشه‌های تربیتی هنری ژیرو نقد و بررسی 3514
دکتر فاطمه زیبا کلام- حمدالله محمدی
60,000 48,000
نظریه‌های نوین در مدیریت پروژه 3379
دکتر محمود گلابچی- دکتر امیر فرجی
200,000 160,000
حکومت الکترونیک 3770
دکتر علی پیران‌نژاد
270,000 216,000
اصول معاینه دستگاه گوارش و اعصاب در نشخوار کنندگان 2328
محمدقلی نادعلیان، فریدون نورمحمدزاده، عباسعلی اطمینانی
46,000 36,800
روش های کلی اجرا پی ها جلد دوم 1960
ژاک ماتیوا، اایوفنو؛ دکتر ابوالحسن بهنیا، کامبیز بهینا؛ ژاک ماتیوا، اایوفنو؛ ابوالحسن بهنیا، کامبیز بهینا؛ ژاک ماتیوا؛ اایوفنو؛ دکتر ابوالحسن بهنیا؛ اایوفنو؛ ابوالحسن بهنیا؛ ابوالحسن بهنیا؛ دکتر کامبیز بهینا؛ کامبیز بهینا؛ ژاک ماتیوا؛ ژاک ماتیوا؛ کامبیز بهینا
55,000 44,000
طراحی مهندسی سازه های چوبی 2985
قنبر ابراهیمی
158,000 126,400
طرح های آماری در پژوهش های کشاورزی 2346
دکتر بهمن یزدی‌صمدی- دکتر عبدالمجید رضائی- دکتر مصطفی ولی‌زاده
240,000 192,000
بافت‌شناسی مقایسه‌ای کاربردی 3707
دکتر حسن مروتی؛ دکتر مسعود ادیب مرادی؛ دکتر علی کلانتری‌حصاری
420,000 336,000
مهندسی برجهای خنک کننده(تر) 9265
دکتر قنبر ابراهیمی
17,000 13,600
مضامین مشترک در ادب فارسی و عربی 2115
دکتر سیدمحمد دامادی
450,000 360,000
بیماری‌های ماهیان پرورشی 1869
دکتر بابا مخیر
100,000 80,000