تعداد عنوان ها: 2,140
مضامین مشترک در ادب فارسی و عربی 2115
دکتر سیدمحمد دامادی
450,000
بافت‌شناسی مقایسه‌ای کاربردی 3707
دکتر حسن مروتی؛ دکتر مسعود ادیب مرادی؛ دکتر علی کلانتری‌حصاری
420,000
مهندسی برجهای خنک کننده(تر) 9265
دکتر قنبر ابراهیمی
17,000
تصورات قالبی و روابط بین گروه‌ها 3401
دکتر علی اشرف نظری
130,000
باز آفرینی شهری 3587
پیتررا برتز و هیو سایک؛ پیروز حناچی؛ سعید ایزدی
200,000
اصول معاینه دستگاه گوارش و اعصاب در نشخوار کنندگان 2328
دکتر محمدقلی نادعلیان،؛ دکتر فریدون نورمحمدزاده؛ دکتر عباسعلی اطمینانی
370,000
اندیشه‌های تربیتی هنری ژیرو نقد و بررسی 3514
دکتر فاطمه زیبا کلام- حمدالله محمدی
60,000
نظریه‌های نوین در مدیریت پروژه 3379
دکتر محمود گلابچی- دکتر امیر فرجی
200,000
روش های کلی اجرا پی ها جلد دوم 1960
ژاک ماتیوا، اایوفنو؛ دکتر ابوالحسن بهنیا، کامبیز بهینا؛ ژاک ماتیوا، اایوفنو؛ ابوالحسن بهنیا، کامبیز بهینا؛ ژاک ماتیوا؛ اایوفنو؛ دکتر ابوالحسن بهنیا؛ اایوفنو؛ ابوالحسن بهنیا؛ ابوالحسن بهنیا؛ دکتر کامبیز بهینا؛ کامبیز بهینا؛ ژاک ماتیوا؛ ژاک ماتیوا؛ کامبیز بهینا
55,000
حکومت الکترونیک 3770
دکتر علی پیران‌نژاد
270,000
طراحی مهندسی سازه های چوبی 2985
قنبر ابراهیمی
158,000
بیماری‌های ماهیان پرورشی 1869
دکتر بابا مخیر
100,000