نویسنده: دکتر محمدجواد اصغرپور
تعداد عنوان ها: 3
تصمیم گیری‌های چند معیاره
دکتر محمدجواد اصغرپور
400,000
کاربردهای برنامه‌ریزی خطی 1876
محمدجواد اصغرپور
220,000
تصمیم گیری و تحقیق عملیات در مدیریت 8138
دکتر محمدجواد اصغرپور
170,000