نویسنده: دکتر حسن احمدی
تعداد عنوان ها: 3
ژئومورفولوژی مناطق خشک و نیمه‌خشک 3976
اندرو گوددی؛ دکتر علی‌اکبر نظری‌سامانی؛ دکتر حسن احمدی؛ دکتر محمدرضا راهدای؛ دکتر محسن فرزین
500,000
کنترل برف و بهمن 2927
حسن احمدی؛ دکتر حسن احمدی، سمیه طاهری؛ دکتر سمیه طاهری؛ حسن احمدی؛ سمیه طاهری
52,000
پایش و ارزیابی پروژه های حفاظت خاک و توسعه حوزه آبخیز 3215
ژان دو گراف، کامرون، پانیت، پی یری ، جیم وودهیل؛ حسن احمدی، علی اکبر نظری سامانی، آرش ملکیان، طیبه مصباح زاده؛ ژان دو گراف، کامرون، پانیت، پی یری ، جیم وودهیل؛ حسن احمدی، علی اکبر نظری سامانی، آرش ملکیان، طیبه مصباح زاده؛ ژان دو گراف؛ جیم وودهیل؛ کامرون؛ حسن احمدی؛ پانیت؛ پی یری؛ جیم وودهیل؛ حسن احمدی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ آرش ملکیان؛ طیبه مصباح زاده؛ ژان دو گراف؛ طیبه مصباح زاده
105,000