نویسنده: دکتر احمد دالکی
تعداد عنوان ها: 1
اصول تفسیر عکسهای هوایی با کاربرد در منابع طبیعی 1870
دکتر محمود زبیری؛ دکتر احمد دالکی
150,000