نویسنده: دکتر مسعود سلطانی
تعداد عنوان ها: 6
تجهیزات نیروگاه دو جلد 2171
دکتر مسعود سلطانی
220,000
محاسبات اتصال کوتاه در شبکه 1764
دکتر مسعود سلطانی
9,500
تاسیسات الکتریکی 2636
گونترگ زایپ؛ دکتر مسعود سلطانی
150,000
رله و حفاظت سیستم‌ها 1503
مسعود سلطانی
250,000
دستگاههای اندازه گیری 1258
مسعود سلطانی
63,000
تولید الکتریسیته و بهره برداری 2005
دکتر مسعود سلطانی
55,000