نویسنده: منوچهر طبیبیان
تعداد عنوان ها: 6
آفرینش محلات و مکان ها در محیط انسان ساخت 2720
دیوید چپ من؛ شهرزاد فریادی،منوچهر طبیبیان؛ دیوید چپ من؛ شهرزاد فریادی؛ دیوید چپ من؛ شهرزاد فریادی؛ منوچهر طبیبیان؛ شهرزاد فریادی
150,000 135,000
بعد پنهان 2355
ادوارد ت هال؛ منوچهر طبیبیان؛ ادوارد ت هال؛ منوچهر طبیبیان؛ ادوارد ت هال؛ منوچهر طبیبیان؛ ادوارد ت هال؛ منوچهر طبیبیان؛ منوچهر طبیبیان؛ ادوارد ت. هال
140,000 126,000
تفسیر محیط 2550
روبرت موگروئر؛ منوچهر طبیبیان
13,000 11,700
دگرگونی شهر با رویکردی پیشگیرانه به طراحی شهری 3128
تونی هال؛ منوچهر طبیبیان؛ تونی هال؛ منوچهر طبیبیان؛ تونی هال؛ منوچهر طبیبیان؛ تونی هال؛ منوچهر طبیبیان؛ منوچهر طبیبیان؛ تونی هال
55,000 49,500
گزیده منظر شهری 2399
گوردون کالن؛ منوچهر طبیبیان؛ منوچهر طبیبیان
100,000 90,000