نویسنده: دکتر منوچهر طبیبیان
تعداد عنوان ها: 6
آفرینش محلات و مکان ها در محیط انسان ساخت 2720
دیوید چپ من؛ شهرزاد فریادی،منوچهر طبیبیان؛ دیوید چپ من؛ شهرزاد فریادی؛ دیوید چپ من؛ دکتر شهرزاد فریادی؛ منوچهر طبیبیان؛ شهرزاد فریادی
150,000 127,500
تفسیر محیط 2550
روبرت موگروئر؛ دکتر منوچهر طبیبیان
13,000 11,050
دگرگونی شهر با رویکردی پیشگیرانه به طراحی شهری 3128
منوچهر طبیبیان؛ تونی هال؛ منوچهر طبیبیان؛ دکتر منوچهر طبیبیان؛ تونی هال؛ تونی هال؛ منوچهر طبیبیان؛ تونی هال؛ منوچهر طبیبیان؛ تونی هال
55,000 46,750
دگرگونی شهری: بهداشت، سرپناه و اقلیم
الیموت دی اسکلر؛ یکول ولاوکا کلوز؛ پیتر براون؛ دکتر منوچهر طبیبیان؛ پانته آ لطفی‌کاظمی
320,000 272,000
گزیده منظر شهری 2399
گوردون کالن؛ دکتر منوچهر طبیبیان؛ منوچهر طبیبیان
100,000 85,000