نویسنده: دکتر محمدرضا درفشه
تعداد عنوان ها: 4
مقدمه ای بر نظریه گروه ها 2999
دکتر محمدرضا درفشه
52,000
جبر (جلد دوم) 2860
دکتر محمدرضا درفشه
370,000
گروه های خطی 2409
دکتر محمدرضا درفشه
35,000
جبر (جلد سوم) 2861
دکتر محمدرضا درفشه
500,000